30 septembra 2008

Zábava s angličtinou: kvázipalindrómy

V poslednej dobe mám menej času na blog (začal sa semester) ale v rámci oddychu sem občas niečo malé pridám. Dnes som sa trochu pohral s anglickým frekvenčným slovníkom a vyhľadal som také štvor- a viacpísmenové slová, ktoré majú význam aj keď ich prečítame odzadu (akési kvázipalindrómy; možno to má nejaké oficiálne meno). Pozrite si ich zoznam; víťazmi sa pre mňa stali dvojice tinker-reknit, live-evil a repel-leper. :-)

Poznámka 2.10.: Mišov komentár ma primäl k tomu, aby som (pomocou počítača) vyhľadal aj tie anglické jednoslovné "kvázipalindrómy", ktoré nie sú v základnom tvare. Je ich celkom dosť (tu je zoznam) a to mi určite ešte nejaké chýbajú.

23 septembra 2008

Zábava s angličtinou: palindromes

palindrome: a word, line, verse, number, sentence, etc., reading the same backward as forward, as "madam".

Pokúste sa v priebehu troch minút napísať čo najviac anglických jednoslovných palindrómov, t.j. slov, ktoré sa čítajú rovnako odpredu aj odzadu, pričom nepočítame vlastné podstatné mená, skratky a citoslovcia. Koľko ste ich našli? (Slovo "madam" sa nezapočítava :-)

Skontrolujte si správnosť podľa tohoto zoznamu, ktorý som vygeneroval v R-ku pomocou frekvenčného slovníka. Svoj výsledok prosím zaznačte do formulára v pravom stĺpci blogu. (Poll sme už ukončili; výsledky si môžete pozrieť na obrázku na konci príspevku.)

Poznámka 29.9.: Do zoznamu palindrómov som doplnil niektoré slová, ktoré nie sú v základnom tvare. Samozrejme, stále nemôžem s istotou tvrdiť, že môj zoznam je kompletný.

22 septembra 2008

Počítame šesťuholníky II

Máme šesťuholník, ktorého všetky vnútorné uhly sú 120 stupňov, pričom dĺžka strán AB a DE je n1, dĺžka strán BC a EF je n2 a dĺžka strán CD a FA je n3 (kde n1, n2 a n3 sú prirodzené čísla). Tento šesťuholník pokryjeme rovnostrannými trojuholníkmi so stranami dĺžky 1. Koľko pravidelných (rovnostranných) šesťuholníkov sa dá nájsť vo vzniknutom obrazci?

Na ilustračnom obrázku máme znázornený prípad n1=2, n2=3 a n3=5, kde nájdeme 30 pravidelných šesťuholníkov (8 takých, ktoré majú strany dĺžky 2 a 22 takých, ktorých strany majú dĺžku 1).

Pomocou Katkinho riešenia predchádzajúceho príkladu by nemal byť problém túto úlohu vyriešiť. Riešenie indukciou môže byť užitočná nezávislá kontrola.

19 septembra 2008

Počítame šesťuholníky

Nasledovná úloha ma opäť napadla pri hre s Agátkou a geomagom. Je samozrejme veľmi jednoduchá, avšak riešenie je netradične príjemné.

Koľko pravidelných šesťuholníkov je možné nájsť na obrázku veľkého pravidelného šesťuholníka so stranami dĺžky n, ktorý je poskladaný z rovnostranných trojuholníkov so stranami dĺžky 1?

Na ilustračnom obrázku je znázornený prípad n=2, pre ktorý je správna odpoveď 8; jeden pravidelný šesťuholník má strany dĺžky 2 a 7 ďalších šesťuholníkov má strany dĺžky 1.

Poznámka 22.1.: Vidím, že sa nemáte k činu, čo ma trochu mrzí, pretože mám pripravené zovšeobecnenie tejto úlohy a nechcem ho uviesť skôr, ako máme vyriešený tento špeciálny prípad. Aby som Vás trochu inšpiroval, zobrazil som situáciu pre n=3:


Na obrázku je 1 pravidelný šesťuholník so stranou veľkosti tri, 7 pravidelných šesťuholníkov so stranou veľkosti 2 a 19 pravidelných šesťuholníkov so stranou veľkosti 1. Spolu je to teda 27 šesťuholníkov.

04 septembra 2008

Hadamardova hypotéza

Sériu príspevkov týkajúcich sa konfigurácií kameňov by som chcel ukončiť jednou naozaj ťažkou úlohou. Tak ťažkou, že odoláva pokusom o vyriešenie už minimálne od tridsiatych rokov 20. storočia, no s veľkou pravdepodobnosťou nad ňou rozmýšľali už v 19. storočí James Sylvester a Jacques Hadamard. Ale kto vie? Možno je medzi Vami niekto, koho napadne nejaký veľmi originálny trik a stane sa slávnym...

Jedno z viacerých možných zadaní tejto úlohy je prekvapivo jednoduché:

Hadamardova domnienka: Nech n je akýkoľvek násobok štyroch a nech mriežka n×n má najnižší riadok ako aj najľavší stĺpec pokrytý čiernymi kameňmi. Je možné túto mriežku doplniť bielymi a čiernymi kameňmi tak, že každá dvojica riadkov ako aj každá dvojica stĺpcov má presne na n/2 pozíciách kamene rovnakej farby a na zvyšných n/2 pozíciách kamene rôznej farby?

Na ilustračnom obrázku je názorná ukážka, že to skutočne je možné pre n=4 a n=8:


Uveďme si ešte dve ekvivalentné formulácie Hadamardovej domnienky; prvá je klasická a druhú som pre Vás poprivymyslel ja.

Ekvivalentná formulácia 1: Existuje pre každé n, ktoré je násobkom štyroch Hadamardova matica Hn? Hadamardova matica Hn je taká matica typu n×n, ktorej prvky sú buď -1, alebo 1 a pre ktorú platí HnHnT=nIn, kde T označuje transpozíciu matice a In je jednotková matica rozmeru n×n.

Ekvivalentná formulácia 2: Nech n je akýkoľvek násobok štyroch. Dá sa vybrať n vrcholov (n-1)-rozmernej kocky tak, aby všetky vzájomné vzdialenosti týchto vrcholov boli rovnaké?

Všimnite si, že pre n=4 je podmienka z formulácie 2 splnená: Skutočne, ľahko nájdeme také štyri vrcholy klasickej trojrozmernej kocky, ktoré majú všetky vzájomné vzdialenosti rovnaké, t.j. tvoria vrcholy pravidelného štvorstenu:


Dôležitosť Hadamardovej domnienky umocňuje fakt, že Hadamardove matice nie sú len intelektuálnou zábavkou pre čistých matematikov, ale majú veľmi konkrétne aplikácie, napríklad v teórii kódovania, alebo pri navrhovaní štatistických experimentov.

Ak sa Vám nepodarí vyriešiť našu úlohu vo všeobecnosti, t.j. pre všetky násobky štyroch, môžete sa pokúsiť aspoň nájsť príslušnú konfiguráciu kameňov (Hadamardovu maticu, resp. n-ticu vrcholov kocky) pre konkrétny násobok štyroch. Najmenšia veľkosť, pre ktorú takáto konfigurácia ešte nie je skonštruovaná, je n=668.

Formuláciu 2 odporúčam pre tých, ktorí majú obzvlášť dobrú geometrickú predstavivosť. Stačí si totiž predstaviť 667 rozmernú hyperkocku a z jej približne 6×10200 vrcholov vybrať 668, ktoré tvoria vrcholy pravidelného 667 rozmerného simplexu.

Držím palce! :-)

Poznámka: Budúci týždeň som na konferencii, takže chvíľu nebudem písať na blog. Stay tuned!